Smart Lift Smart Life.

ลิฟต์ Flinkone ช่วยให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้น
ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ทุกพื้นที่ในบ้านได้เท่าๆ กัน

การขึ้นลงบันใดจะไม่เป็นอุปสรรคเมื่อคุณและครอบครัวต้องการขึ้นหรือลง ไปใช้งานยังพื้นที่ในชั้นต่างๆ อีกต่อไป เพราะลิฟต์ Flinkone แก้ปัญหานี้ได้ง่ายมาก

  • ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพียงแค่ 300 บาทเท่านั้น

  • ระบบดูแล Online ค่าบำรุงรักษาต่ำ รับประกันรวมถึงค่าอะไหล่

  • ผลิตเร็ว ติดตั้งง่าย

  • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องลิฟต์ฟรี เพียงติดต่อเรา

ลิฟต์บ้าน Ximplex
ลิฟต์ Gentletouch
lift elevator office
lift elevator office

Smart Lift Smart Life.

ลิฟต์ Flinkone ช่วยให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้น
ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ทุกพื้นที่ในบ้านได้เท่าๆ กัน

การขึ้นลงบันใดจะไม่เป็นอุปสรรคเมื่อคุณและครอบครัวต้องการขึ้นหรือลง ไปใช้งานยังพื้นที่ในชั้นต่างๆ อีกต่อไป เพราะลิฟต์ Flinkone แก้ปัญหานี้ได้ง่ายมาก

  • ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพียงแค่ 300 บาทเท่านั้น

  • ระบบดูแล Online ค่าบำรุงรักษาต่ำ รับประกันรวมถึงค่าอะไหล่

  • ผลิตเร็ว ติดตั้งง่าย

  • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องลิฟต์ฟรี เพียงติดต่อเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Where
can install our Lift?

lift elevator

ตึกแถว ออฟฟิศ คอนโด สตูดิโอ บ้านเดี่ยว

Plug & Play
ติดตั้งรวดเร็วและใช้งานง่าย

lift elevator

ระยะเวลาหลังการติดตั้งงานเพียง 15 วัน
คุณก็ใช้งานลิฟต์ได้เลย
(ระบบยังมีไฟฟ้าสำรองในขณะใช้งานอีกด้วย)

Where
can install our Lift?

lift elevator

ตึกแถว ออฟฟิศ คอนโด สตูดิโอ บ้านเดี่ยว

Plug & Play
ติดตั้งรวดเร็วและใช้งานง่าย

lift elevator

ระยะเวลาหลังการติดตั้งงานเพียง 15 วัน
คุณก็ใช้งานลิฟต์ได้เลย
(ระบบยังมีไฟฟ้าสำรองในขณะใช้งานอีกด้วย)

OFFICE LINE

EMERGENCY

WORKING HOURS

9:00am – 5:00pm

OFFICE LINE 08-6828-5325

EMERGENCY 08-5015-2570

WORKING HOURS 09.00-17.00