Ximplex
เสาสองต้น ตู้ลิฟต์หนึ่งใบ
ติดตั้งง่าย ไม่กระทบโครงสร้างเดิม

ลิฟต์บ้าน Ximplex ออกแบบมาใหม่ ไม่ต้องก่อปล่องโครงสร้าง ไม่ต้องมีห้องเครื่อง Ximplex ใช้โครงสร้างของระบบ Servo Traction ระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีความทนทาน การใช้พลังงาน และความแม่นยำดีกว่ามอเตอร์หรือระบบขับอื่นๆ และตอบสนองการใช้พื้นที่ได้เต็มรูปแบบ

Ximplex

เสาสองต้น
ตู้ลิฟต์หนึ่งใบ

ติดตั้งง่าย ไม่กระทบโครงสร้างเดิม

ลิฟต์บ้าน Ximplex ออกแบบมาใหม่ ไม่ต้องก่อปล่องโครงสร้าง ไม่ต้องมีห้องเครื่อง Ximplex ใช้โครงสร้างของระบบ Servo Traction ระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีความทนทาน การใช้พลังงาน และความแม่นยำดีกว่ามอเตอร์หรือระบบขับอื่นๆ และตอบสนองการใช้พื้นที่ได้เต็มรูปแบบ

เปรียบเทียบการติดตั้งลิฟต์บ้าน Ximplex

ด้วยแรงบันดาลใจจากลูกค้าของเรา เราศึกษาลิฟต์ที่มีอยู่หลากหลายแบบ ก่อนนำมาพัฒนาเป็นลิฟต์ Ximplex ที่ดึงเอาข้อดีจากลิฟต์หลายแบบมารวมกัน และลดข้อด้อยของลิฟต์แบบต่างๆลง

ประเภทลิฟต์โครงสร้างการใช้งาน
ลิฟต์ห้าง/ลิฟต์อาคารต้องก่อปล่องลิฟต์
ต้องมีห้องเครื่อง
ขับเคลื่อนนุ่มนวล สะดวกสบาย
ขับเคลื่อนรวดเร็ว
ไม่ต้องก่อปล่องลิฟต์
ไม่ต้องมีห้องเครื่อง
ขับเคลื่อนนุ่มนวล สะดวกสบาย
ขับเคลื่อนรวดเร็ว(*)
ลิฟต์บ้านอื่นๆ
(ลิฟต์สกรู/ลิฟต์ไฮดรอลิก)
บางประเภทไม่ต้องก่อปล่องลิฟต์
บางประเภทไม่ต้องมีห้องเครื่อง แต่ต้องมีพื้นที่สำหรับวางระบบขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนไม่นุ่มนวลเท่า
ขับเคลื่อนช้ากว่า


(*) ขับเคลื่อนที่ความเร็วสูงสุด 18m/s

โครงสร้างลิฟต์ Ximplex

ลิฟต์บ้าน Ximplex ออกแบบมาให้ ไม่ต้องก่อปล่องโครงสร้าง มีเพียง เสาสองต้น  ยึดติดกับโครงสร้างอาคาร แต่ทว่าไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และ ตู้ลิฟต์หนึ่งใบ มาพร้อมมอเตอร์ Servo Traction ไม่ต้องมีห้องเครื่อง ทำให้ติดตั้งง่าย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อย แต่ยังคงความมั่นคง นุ่มนวลในการใช้งาน สามารถเข้าเยี่ยมชมและใช้งานลิฟต์ตัวอย่างได้ที่ โชว์รูม Ximplex ของเราทุกสาขา

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการติดตั้งลิฟต์บ้าน Ximplex

ลิฟต์บ้าน Ximplex ติดตั้งง่ายด้วยแค่ “เสาสองต้น” กับ “ตู้ลิฟต์หนึ่งใบ” ไม่ต้องก่อปล่อง ไม่ต้องง้อห้องเครื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยกว่า ติดตั้งได้รวดเร็วกว่า

ลิฟต์บ้าน Ximplex ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก
ติดตั้งภายใน

ลิฟต์บ้าน Ximplex ออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัด สามารถใช้กับอาคารที่มีช่องบันไดลักษณะของตัว U ได้(1)

(1) ขึ้นอยู่กับรุ่นของลิฟต์

ติดตั้งภายนอก

ลิฟต์บ้าน Ximplex ยังสามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ เหมาะกับอาคารที่ไม่มีพื้นที่ว่างภายใน