Bangnampriao

Home / Portfolio / Bangnampriao

บ้านพักอาศัย อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 • Payload : 250 kg
 • Operation Since : December 2019
 • Series : Ximplex Touch
 • Location : บ้านพักส่วนตัว ต.โพรงอากาศ.อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการนี้เริ่มต้นจากความต้องการของทางลูกค้า ที่ไม่สะดวกกับการใช้งานบันได ลิฟต์ตัวนี้ประกอบด้วยประตูกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถกลับมาใช้พื้นที่ชั้นสองของบ้านได้อย่างปกติ

บ้านพักอาศัย อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 • Payload : 250 kg
 • Operation Since : December 2019
 • Series : Ximplex Touch
 • Location : บ้านพักส่วนตัว ต.โพรงอากาศ.อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการนี้เริ่มต้นจากความต้องการของทางลูกค้า ที่ไม่สะดวกกับการใช้งานบันได ลิฟต์ตัวนี้ประกอบด้วยประตูกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถกลับมาใช้พื้นที่ชั้นสองของบ้านได้อย่างปกติ

บ้านพักอาศัย อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 • Payload : 250 kg
 • Operation Since : December 2019
 • Series : Ximplex Touch
 • Location : บ้านพักส่วนตัว ต.โพรงอากาศ.อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการนี้เริ่มต้นจากความต้องการของทางลูกค้า ที่ไม่สะดวกกับการใช้งานบันได ลิฟต์ตัวนี้ประกอบด้วยประตูกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถกลับมาใช้พื้นที่ชั้นสองของบ้านได้อย่างปกติ

ผลงาน ลิฟต์บ้าน อื่นๆ – Ximplex Project

รายละเอียด

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

อาคาร

ไม่ระบุ

แบ่งปันกับเพื่อนๆ

ผลงานอื่นๆที่น่าสนใจ